HAMMARBYHAMNENS

FARTYGSFÖRENING

HFF bildades 2003, och är en intresseförening för idag 12 fritidsskepp förtöjda vid HFF-kajen, dvs promenad-kajen i Hammarby Sjöstads södermalmskvarter.

Kraven på Sjöstadens skepp är mycket höga – samtliga är t ex godkända för sjöfart. 
Vy över Hammarby Sjöstad som omger sjön med sin tre kanalarmar. Stadsdelen och dess trafiksystem är nu i huvudsak färdigbyggda. Men det är endast den norra kajen, södermalms-delen, som har kvar den ursprungliga och höga kajen för stora fartyg.
De kringboende kan alltså glädjas åt en riktig kaj och åt unika skepp, alla med en intressant historia.
Mer om skeppen kan du läsa på kajens skyltar vid respektive fartyg längs kajen.

Välkommen med frågor om våra fartyg och om verksamheten på kajen. 

våra fartyg

NELLA

SJÖSTIERNAN

NEPTUNE

GJÖA

BJÖRNEN

PILOT 67

CRUSCO

DRAGA

STJÄRNFORS

TIGER

SENTOSA

EKEFJORD

 
 
 

m/S pilot 67 SFlg

Pilot byggdes 1976 vid Odravarvet, Szczesin, Polen 1976. Skeppet har gått som lotsbåt nr 67 i Stettin fram 
till 2001. Då togs hon av Rygefjord Shipping över till Sverige tillsammans med en systerbåt. Nuvarande ägaren, Micael Ericsson, köpte henne 2001.

FAKTA

Byggmaterial: Stål
Byggår: 1976
Storlek: 46 bruttoton.
Längd över allt: 19,7 m.
Bredd: 5,1 m.
Största djup: 1,9 m.
Motor: Wola/Henschel, 
V12:a på 420 hkr 
Elverk: Bukh, 13 kW
Ekonomisk marschfart: 8 knop

Ägare/Användare:

Micael Ericsson.  pilot67@gmail.com

m/S NELLA SGXI

Nella byggdes och sjösattes 1870 vid Lindholmens

Mekaniska Verkstad  i Göteborg.

Beställare var Bergman, Hummel & Co i Kalix. 
1944 köptes hon av Ångbåts AB Grogg i Stockholm, omdöpt till Nygrogg. 
Under dessa år avverkade hon minst 3 motorer, bl a två ångmaskiner på 100 respektive 160 hkr. 
En rad ägare gav under 25 år Nella sitt nuvarande utseende.
2004 köptes hon av dagens ägare som fortsatt omvårdnaden av Nella, en slitstark dam, som kommer att fungera både som bobåt och fritidsbåt till hon fyller åtminstone 200!

FAKTA

Byggmaterial: Stål
Byggår: 1870
Storlek: 76 bruttoton.
Längd över allt: 20,5 m
Längd i vattenlinjen: ca 19 m
Bredd: 4,8 m
Största djup: 2,7 m
Motorer: 2 st Scania DS 11,
på 200 hkr vardera
Elverk: Saknas 
Ekonomisk marschfart: 8 knop

 

Ägare/Användare
Sofia Biribakken Sköld & Ingemar Sköld
sofia@skoldbiribakken.se

 

m/S SjöstJernan sfre

Hon levererades 1890 av Göteborgs Mekaniska Verkstad under namnet Polstjernan till Venerns Seglationsstyrelse i Åmål. Polstjernan fungerade som lotsångare, och hade alltså en ångmaskin av märket "Göteborg" i maskinrummet. Den gav 272 hkr.1929 köptes hon av Marie-stads Bryggeri och levererade öl runt Vänern ända fram till 1970. Då köptes hon över till västkusten av Öckerö kommun. Den 17 februari 1980 går hon på grund vid Varholmen i tät dimma.1981 köps hon av en privatpersson och vänder åter till Mariestad, nu under namnet Sjöstjernan.1988 köps hon över till Stockholm och får sitt hem i Hammarbyhamnen. I motorrummet sitter idag ingen ångmaskin utan en modern diesel av märket Volvo.

FAKTA

Byggmaterial i skrov: Stål
Byggår: 1890
Storlek: 59 bruttoton.
Längd över allt: 23,7 m.
Bredd: 4,6 m.
Största djup: 2,9 m.
Motor: 

Elverk:

Ekonomisk marschfart: 

Ägare/Användare:
Christofer Andersson

Christofer.andersson@hotmail.com

 

Styrelse

Christofer.andersson@hotmail.com
pilot67@gmail.com
sofia@skoldbiribakken.se
 

STADGAR

HAMMARBYHAMNENS FARTYGSFÖRENING Bildad 16 juni 2003.

Organisationsnummer: 80 24 15 - 6526. Bankgironr:  232-0752 

§1. Föreningens namn är Hammarbyhamnens Fartygsförening. Föreningens säte är i Stockholm.
      Adress Hammarbyhamnens Fartygsförening c/o Sofia Biribakken,  Box 488,  116 74 Stockholm 

 

§ 2. Föreningens syfte är att verka för medlemmarnas gemensamma intressen avseende kajen och dess servicefunktioner.

 

§ 3. Medlemskap kan vinnas av den som vill verka för ovanstående intressen inom Hammarbyhamnens Fartygsförening. Stödmedlem kan var och en bli.

 

§ 4. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls i februari varje år.

Vid års- och föreningsmöte har varje båt med medlemskap en röst (dock ej båt som ägs av stödmedlem).

Till föreningsmöte kallar styrelsen när så är påkallat. Eller på föreningsmedlemmars begäran, vilket kräver minst fyra medlemmar.
Kallelse till års- eller föreningsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före mötet.

§ 5. Årsavgift för båt och medlemskap ska fastställas av årsmötet.

§ 6. Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

 

A. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, 2 justerare, samt rösträknare).

B. Fråga om mötets behöriga utlysande.

C. Upprättande av röstlängd.

D. Styrelsens årsberättelse.

E. Revisorernas berättelse.

F. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

G. Val av ordförande, väljs på ett eller två år.

H. Val av styrelseledamöter, kassör, sekreterare samt tre ledamöter som väljs på ett eller två år. Styrelsen konstituerar sig omgående.

I. Val av revisor och revisorsuppleant.k. Medlemmarnas uppdrag åt styrelsen för kommande verksamhetsår formuleras.

 

K. Övriga frågor.

§ 7. Styrelsen sammanträder på kallelse. Den är beslutför då tre styrelsemedlemmar är närvarande.

Teckningsrätt ägs av ordförande och kassör gemensamt. 

§ 8. Medlem betalar avgift för eget fartyg och för medlemskapet. Beloppet fastställs vid årsmötet för nästkommande år.

§ 9. Verksamhetsåret är lika med kalenderåret. Båt- och medlemsavgift erläggs senast den 30 november förkommande verksamhetsår.

§ 10. Ändringar i dessa stadgar, samt upplösning av föreningen, kan ske efter beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§ 11. Utöver ovanstående gäller Stockholms hamns kajordning. Plus policydokument taget 17/2-07

 

   NORRA HAMMARBYHAMNENS FARTYGSFÖRENING 2021